Op grond van Europese regelgeving is er in de Nederlandse Arbeidstijden wet- en regelgeving bepaald dat arbeid door kinderen van 14 en 15 jaar alleen onder strikte voorwaarden mag worden verricht. Dit is afhankelijk van het soort werk en het aantal uren dat maximaal mag worden gewerkt. Wanneer deze wet- en regelgeving niet in acht wordt genomen, kunnen er hoge boetes worden opgelegd door overheidsinstanties.  

 

Wij vragen je de regels omtrent het werken door jeugdigen in acht te nemen. Wij willen je erop wijzen dat een eventuele boete of claim en eventuele andere kosten die wij moeten maken (bijvoorbeeld als gevolg van te vergoeden schade) bij overtreding van de wet- en regelgeving voor rekening komt van de opdrachtgever. 

 

Voor wat betreft de arbeidstijden dienen de volgende bepalingen uit de Arbeidstijdenwet in acht te worden genomen: 

 

 

14-jarigen

15-jarigen*

Per dag
Op schooldagen
Op niet-schooldagen
Op vakantiedagen


Nee
Max. 6 uur
Max. 7 uur


Max. 2 uur
Max. 8 uur
Max. 8 uur

Per week
Tijdens schoolweken
Tijdens vakantieweken


Max. 12 uur
Max. 35 uur


Max. 12 uur
Max. 40 uur

Werken op zondag?

Nee

 

Ja, mits er op zaterdag niet wordt gewerkt en/of omgekeerd. 

Ouders/verzorgenden moeten toestemming geven.

Ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken.

Maximum aantal werkdagen per week

5 dagen

5 dagen

Maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar

4 weken

6 weken

Waarvan max. aaneengesloten

3 weken

4 weken

Rust
Per dag
In ieder geval tussen
Op vakantiedagen


14 uur
19.00 - 08.00 uur
9.00 - 07.00 uur


12 uur
19.00 - 07.00 uur
21.00 - 07.00 uur

Pauzes

Na iedere 4,5 uur werken


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

 

* Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

 

Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht

Per dag (inclusief schooltijd)

8 uur

Per week (inclusief schooltijd)

40 uur

Heeft een kind van 15 jaar (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht? Dan telt de tijd dat het kind op school is ook mee als arbeidstijd.

 

Daarnaast is o.a. het volgende bepaald over de aard van de werkzaamheden:

 

14 jarigen:

De werkzaamheden mogen enkel bestaan uit het helpen bij licht, niet industrieel werk. Hierbij gaat het om het verrichten van hand- en spandiensten en dus niet om zelfstandige arbeid. Zij mogen niet achter de kassa werken of met of in de omgeving van machines werken. Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt al gauw gezien als geïndustrialiseerde arbeid. Ook geldt dat 14 jarigen niet met gevaarlijke of giftige stoffen mogen werken. Schoonmaakmiddelen worden al gauw in deze categorie gezien.

Daarnaast geldt voor 14-jarigen dat het verboden is te werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken (artikel 24, lid 3 van de Drank- en Horecawet).


15 jarigen:

Voor 15-jarige kinderen geldt dat zij niet-industri├źle arbeid (dus niet slechts hulparbeid) van lichte aard mogen verrichten. Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine of afwasstraat is voor hen dus ook niet toegestaan. Zij mogen wel de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas, poleren en met de hand afwassen. Zij mogen (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij het bedienen in een kantine of restaurant. Ook zij mogen niet achter de kassa werken of met of in de omgeving van machines werken.

Daarnaast geldt voor 15-jarigen dat het verboden is te werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken (artikel 24, lid 3 van de Drank- en Horecawet).

 

De inhoud van de arbeid die door de kinderen wordt verricht en de wijze waarop die arbeid is georganiseerd, moeten waarborgen om de veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van het kind te beschermen.


Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van Kolibrie via telefoonnummer 013-5499100 of mailen naar helpdesk@kolibrie.nl.