Verlofuren die niet worden opgenomen kunnen komen te vervallen. Er geldt een verschillende vervaltermijnen voor wettelijke en bovenwettelijke verlofuren:

 

Wettelijke verlofuren
De niet opgenomen wettelijke verlofuren, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je deze hebt opgebouwd. De verlofuren die je bijvoorbeeld in 2023 hebt opgebouwd, vervallen op 01-07-2024.

De opdrachtgever kan hier positief van afwijken. Dit is vastgelegd in je arbeidscontract of de van toepassing zijnde cao. Daarnaast kan deze termijn verlengd worden tot 5 jaar indien je te ziek bent geweest om de verlofuren op te nemen of indien de opdrachtgever het onmogelijk heeft gemaakt om (voldoende) vakantie op te nemen.

Let op: Bij Kolibrie heb je een extra half jaar om jouw wettelijke verlofuren op te nemen. De wettelijke verlofuren die je dit kalenderjaar opbouwt, vervallen aan het einde van volgend kalenderjaar.

 

Bovenwettelijke vakantiedagen
Voor de bovenwettelijke verlofuren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De bovenwettelijke verlofuren die je dit kalenderjaar opbouwt, vervallen over vijf kalenderjaren.
 

Voor het opnemen van verlofuren is ons advies om eerst de wettelijke verlofuren op te nemen en vervolgens de bovenwettelijke verlofuren, dit in verband met het verschil in verjaringstermijn.