Werknemers hebben recht op vakantiereserveringen. Deze bestaan uit een tweetal componenten: verlofuren (vakantiedagen) en vakantiegeld.

 

Wat zijn verlofuren?

Vakantiedagen worden ook wel verlofuren genoemd. Het idee achter het verstrekken van verlofuren is dat medewerkers voldoende gelegenheid krijgen om afstand te nemen van hun werk. Door het opnemen van verlofuren kunnen werknemers er even tussenuit, wat een positief effect heeft op het verminderen van werkstress. Er wordt verschil gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofuren.


Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofuren?

Er zijn 2 soorten verlofuren voor werknemers:

 

 • - Wettelijke verlofuren
  Alle werknemers hebben recht op een wettelijk aantal verlofuren per jaar. Dit aantal is vastgelegd in de wet en wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat een medewerker per week werkt.

 

 • - Bovenwettelijke verlofuren
  Werkgevers kunnen ervoor kiezen hun werknemers meer verlofuren aan te bieden dan het wettelijke minimum aantal. Deze extra verlofuren worden bovenwettelijke verlofuren genoemd.
   

Hoe werkt de opbouw van verlofuren?

Hoeveel verlofuren worden opgebouwd verschilt per medewerker. Bovendien zit er een verschil in de opbouw van wettelijke verlofuren en bovenwettelijke verlofuren .

 

Opbouw wettelijke verlofuren 
Het aantal wettelijke verlofuren waar iedere medewerker recht op heeft bedraagt 4x het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 20 uur per week, dan heeft hij/zij recht op 80 verlofuren, oftewel 10 vakantiedagen per jaar.

 

Opbouw bovenwettelijke verlofuren 
De opbouw van het aantal bovenwettelijke verlofuren kan verschillen per bedrijf of bedrijfstak. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het arbeidscontract of in de geldende cao.

 

Opbouw verlofuren bij zwangerschapsverlof

Tijdens zwangerschapsverlof bouwt een medewerker gewoon verlofuren op. Deze verlofuren mogen door de werkgever niet worden gebruikt om dit verlof op te vangen.

 

Opbouw verlofuren bij onbetaald verlof, zorgverlof en aanvullend geboorteverlof

De werknemer bouwt geen verlofuren op bij onbetaald verlof. Uitzonderingen hierop zijn langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof.

 

Opbouw verlofuren bij ziekte

De opbouw van wettelijke verlofuren gaat gewoon door indien een medewerker (gedeeltelijk) ziek is. Voor de opbouw van bovenwettelijke verlofuren kunnen andere regels gelden, deze zijn terug te vinden in de arbeidsovereenkomst of geldende cao.

 

Verlofuren opnemen

Voor het opnemen van verlofuren geldt dat deze ook in losse uren mogen worden opgenomen. Indien een werknemer verlofuren wil inzetten, dient hij/zij een aanvraag in bij de werkgever. Deze dient de aanvraag goed te keuren, alvorens de verlofuren kunnen worden gebruikt.

 

De werkgever moet opnemen van de wettelijke verlofuren in principe gewoon goedkeuren. Uitzondering hierop is als dit grote problemen oplevert voor het bedrijf (zwaarwegende bedrijfsbelangen), dan mag de werkgever bezwaar maken. Dit moet hij/zij binnen 2 weken na de verlofaanvraag schriftelijk kenbaar maken. Wel moet de medewerker de mogelijkheid krijgen de verlofuren op een ander moment op te nemen. Collectieve vakantieperiodes, zoals in de bouwsector en het onderwijs, worden ook gezien als uitzondering. De medewerker moet ten alle tijde het wettelijk aantal verlofuren per jaar kunnen opnemen.

 

De regels met betrekking tot bovenwettelijke verlofuren kunnen afwijken en zijn terug te vinden in het arbeidscontract of geldende cao.


Ook zieke werknemers hebben recht op vakantie. Daarbij geldt dat de werknemer toestemming moet vragen aan de werkgever.
 

Verjaringstermijn verlofuren

Verlofuren die niet worden opgenomen vervallen of verjaren na een bepaalde periode. Ook hierin verschillen de regels voor het vervallen van wettelijke en bovenwettelijke verlofuren.

 

 • - Vervallen wettelijke verlofuren
  De niet opgenomen wettelijke verlofuren, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin de medewerker deze heeft opgebouwd. De verlofuren die hij/zij bijvoorbeeld in 2020 heeft opgebouwd, vervallen op 01-07-2021.

  De werkgever kan hier positief van afwijken. Dit is vastgelegd in het arbeidscontract of de van toepassing zijnde cao. Daarnaast kan deze termijn verlengd worden tot 5 jaar indien de werknemer te ziek is geweest om de verlofuren op te nemen of indien de werkgever het onmogelijk heeft gemaakt om (voldoende) vakantie op te nemen.

 

 • - Vervallen bovenwettelijke verlofuren
  Voor de bovenwettelijke verlofuren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De verlofuren vervallen dan vijf jaar na het kalenderjaar waarin de verlofdagen zijn opgebouwd.
   

Voor het opnemen van verlofuren is het advies om eerst de wettelijke verlofdagen op te nemen en vervolgens de bovenwettelijke verlofdagen, dit in verband met het verschil in verjaringstermijn.
 

Verlofuren mee overnemen

Werknemers die wisselen van baan en nog verlofuren over hebben, die niet meer kunnen worden opgenomen, krijgen deze uitbetaald door de werkgever.

 

Ook mogen de wettelijke verlofuren die niet meer kunnen worden opgenomen bij de huidige werkgever, worden opgenomen bij de nieuwe werkgever. Uitbetaling door de nieuwe werkgever is niet mogelijk. De vervaldatum van de meegenomen uren blijft gelijk. Of dit ook geldt voor de bovenwettelijke verlofuren, hangt af van de nieuwe werkgever.

 

Om de verlofuren mee over te kunnen nemen heeft de werknemer een verklaring nodig van de vorige werkgever waarop het aantal overgebleven verlofuren vermeld staat.

 

Verlofuren uitbetalen

Een werknemer kan er voor kiezen zijn verlofuren te laten uitbetalen. Voor wat betreft de wettelijke verlofuren mag dit alleen aan het eind van het arbeidscontract. De bovenwettelijke verlofuren die niet zijn opgenomen mag de werkgever afkopen, maar enkel bij wederzijds goedvinden, dit is geen verplichting.