Werkgevers kunnen ervoor kiezen hun werknemers meer verlofuren aan te bieden dan het wettelijke minimum aantal. Deze extra verlofuren worden bovenwettelijke verlofuren genoemd. De opbouw van het aantal bovenwettelijke verlofuren kan verschillen per bedrijf of bedrijfstak. De afspraken hierover zijn vastgelegd in je arbeidscontract of in de geldende cao.

 

Bovenwettelijke verlofuren mogen WEL méér dan je gebruikelijke arbeidsduur per week worden verwerkt (indien je saldo het toelaat). 

Stel dat je gemiddelde arbeidsduur 24 uur per week is en je hebt deze week 20 uur gewerkt, dan mag je 4 wettelijke verlofuren aanvragen zodat je toch 24 uur krijgt uitbetaald, maar je mag bovenop die 24 uur ook nog bovenwettelijke verlofuren aanvragen zodat je meer salaris krijgt uitbetaald.

 

Voor de bovenwettelijke verlofuren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De verlofuren vervallen dan vijf jaar na het kalenderjaar waarin je deze hebt opgebouwd.

 

Voor het opnemen van je verlofuren is het advies om eerst de wettelijke verlofuren op te nemen en vervolgens de bovenwettelijke verlofuren. Dit in verband met het verschil in verjaringstermijn.